Seydikemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Eski Başkanı Harun Sağır

INSTAGRAM TWITTER FACEBOOK

Sağır” Borcu Olan Esnafımız Bu Fırsatı Kaçırmasın”

Ana Sayfa » Genel » Sağır” Borcu Olan Esnafımız Bu Fırsatı Kaçırmasın”

Seydikemer Esnaf ve Sanatkarlar odası başkanı Harun SAĞIR ’maliye,sgk ve odalarına aidat borcu olan esnafların bu fırsatı değerlendirmelerini istedi.

SAĞIR açıklamasında ”esnaflarımız torba yasada fırsat verilen yapılandırmalardan faydalanarak borçlarını ödeyebileceklerini özellikle sgk,maliye ve bağlı oldukları odalarına müracat ederek peşin yada taksitlendirme fırsatını değerlendirsinler,bizler oda yöneticileri olarak esnafımızı bilgilendirmek zorundayız ki kimse mağdur olmasın”dedi..

“10,09,2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 6552 sayılı (torba) kanun ,11 Eylül 2014 tarih ve 29116 sayılı Mükerrer resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ,vergi sosyal güvenlik primi ,aidat borçlarının yeniden yapılandırılması ,iş sağlığı ve güvenliği kanuna ilişkin değişiklikleri içeren maddeler aşağıda belirtilmektedir.

YILLIK AİDAT BORÇLARI

1-Esnaf ve Sanatkarlarımızın 11 Eylül 2014 tarihinden önceki; yıllık aidat borçları yeniden yapılandırma kapsamına alınmıştır.

2-Yıllık aidat borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak getirilen hükümlerden yararlanmak isteyen üyeler KASIM 2014 ayı sonuna kadar ilgili odaya bir dilekçe veya yazı ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

3-Borç asıllarına halan uygulanmakta olan 3095 sayılı kanuni faiz ve temerrüt faizine ilişkin kanunda öngörülen faiz oranı yerine, yurtiçi üretici fiyat endeksi oranları uygulanacak ve buna göre hesaplanan yeni borç toplamı bulunacaktır.

4-Ödenmesi gereken toplam borcun;birinci taksit ödeme süresi içinde (aralık 2014ayı sonuna kadar)peşin ödenmesi ,halinde toplam borçtan %10 oranında indirim yapılacaktır.

SOSYAL GÜVENLİK

Mülga 506 sayılı sosyal sigortalar kanunu ile bu kanun kapsamında bulunan işyerlerine ilişkin olup ,işyerine ait borcun tamamının ödeme süresi 31/12/2013 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu halde ödenmemiş sigorta primi ,işsizlik sigorta primi ,sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası ile özel kanunlarda ki hükme istinaden kurumca 6183 sayılı kanun hükümlerine göre takip edilen eğitime katkı payı ,özel işlem vergisi ve damga vergisi borçlarından borç türü bazında borç asılları toplam 100 türk lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı gecikme cezası,gecikme zammı gibi feri alacaklar kanunun yürürlük tarihi olan 11.09.2014 tarihi ile affedilmiştir.

Sosyal güvenlik kurumuna ödenmesi gereken borçların yapılandırılmasına imkan tanınmıştır. Buna göre en geç Nisan 2014 tarine ilişkin olup 11.09.2014 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan ;

5510 sayılı kanunun 4/b sigortalık statüsünden kaynaklanan sigorta primi ,işsizlik sigortası primi ,sosyal güvenlik destek primi ,emeklilik keseneği ve kurum karşılığı,

Borç asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 11/09/2014 tarihine kadar geçen süre için yi-üfe (Türkiye istatistik kurumu tarafından yayımlanan yurtiçi üretici fiyat endeksi)aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ,aşağıda açıklanacak şekilde ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamı affedilir.

ÖDEME ŞARTLARI

Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 31/12/2014 tarihine kadar sosyal güvenlik kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

İlgililerin başvuru sırasında borçlarını kaç taksit halinde ödeyeceklerini belirtmeleri gerekir.

Taksitle ödeme yapmak isteyenler, borçlarını 2’şer aylık dönemleri içerisinde seçecekleri taksit sayısına göre 6(1,05 katsayı),9(1,07katsayı),12(1,10katsayı),18(1,15katsayı)ile eşit taksitler halinde azami 36 ay içinde ödeme yapabileceklerdir.

Taksitle ödeme yapmak isteyen borçlarını en geç 31/05/2015 tarihine kadar ilk taksiti ödemeleri gerekmektedir.

Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Ancak bir takvim yılında iki seferden az taksitlerin ödenmemesi yada eksik ödenmesi halinde Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun gereğince belirlenen gecikme zammı oranında hesplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılmaya devam edilebilir.

Taksit tutarının %10unu aşmamak şartıyla 5 türk lirasına kadar yapılmış eksik ödemeler için yapılandırma bozulmaz.

Söz konusu yapılandırma hükmünden faydalanabilmesi için sosyal güvenli kurumuna karşı dava açılmamış olması ve açılmış bir dava var ise bu davalardan feragat edilmesi şarttır.

Yapılandırmanın bozulması ve ödeme hakkının kaybedilmesi halinde ,borçlular ödedikleri tutar kadar madde hükmünden yararlanırlar.

6111 sayılı kanun hükümlerini göre yapılandırılmış olan ve 11/09/2014 tarihi itibariyle taksit ödemeleri devam eden alacaklar hariç olmak üzere 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun gereğince tecil ve taksitlendirilmiş olan alacakların mahsup edilmesi için sosyal güvenlik kurumuna yazılı müracaatta bulunulması halinde kurumca mahsup işlemleri yapılır. Kalan borç peşin ya da taksitler halindeödenmeye devam edilir.

Esnaf ve sanatkarlar yukarıda açıklanan borçlarını yapılandırmaları, yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirilmiş ve ödeme yükümlülüklerini yerine getiriyor olmaları halinde , borçlarının ilk taksitini öder ödemez genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlayabileceklerdir.

02/09/1971 tarihli ve 1479 sayılı Mülga esnaf ve sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanlar sosyal sigortalar kurumu kanununa göre tescili yapılmış olan kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan prim borçları nedeniyle sigortalılıkları durdurulmuş olanlardan 11.09.2014 tarihi itibariyle ihya edilmemiş olanların kendilerinin ya da hak sahiplerinin 31/12/2014 tarihine kadar sosyal güvenlik kurumuna müracaat etmeleri ve hesaplanan sigorta primi borcunun tamamının 31/01/2015 tarihine kadar ödemleri halinde bu süreler sigortalılık süresinden sayılır. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit süresi içerisinde ödenmemesi halinde sigortalılık sürelerinin canlandırılması ilişkin işlem geçerli sayılmaz.

Mülga 4355 sayılı ticaret ve sanayi odaları ,esnaf odaları ve ticaret borsaları kanunu mülga 5373 sayılı esnaf dernekleri ve esnaf dernekleri birlikleri kanunu ve mülga 507 sayılı esnaf ve küçük sanatkarlar kanununa göre ;esnaf ve sanatkar siciline veye odasına ya da her ikisine birden kayıtları bulunmakla birlikte ,esnafın kendi kusurundan kaynaklanan nedenlerle üye kayıtlarının mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespit edilmesi nedeniyle iptal edilen sigortalılık sürelerinden 22/03/2013 tarihine kadar ödenmemiş olması şartıyla 4/b kapsamındaki sigortalılıkları başlangıç tarihinden itibaren geçerli sayılır.

VERGİ

1-30 NİSAN 2014 tarihinden önce tahakkuk eden ve/veya vadesi 30 nisan 2014 önce olan vergiler vergi cezaları ,bazı idari para cezaları, belediyelere ait alacaklar ve 6183 sayılı amme alacakları tahsil usulü hakkında kanun kapsamında tahsil edilen diğer alacaklar yeniden yapılandırılacaktır.(gelir vergisi ile motorlu taşıtlar vergisinin 2 taksitleri kapsam dışındadır)

2-Bu kapsamda söz konusu alacaklar için hesaplanmış olan gecikme faizi gecikme zammı ve gecikme cezalarının tamamı silinecek bunların yerine Yİ-ÜFE oranında faiz hesaplanarak tahakkuk ettirilecektir.

Bir vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısı ödenecek kalan yarısı ise silinecektir.

3-Kanundan yararlanmak için ilgili idareye (vergi dairesi yada belediye)son başvuru tarihi 1 Aralıktır 2014 ‘tür.

4-Yeniden yapılandırılan borçlar peşin olarak 31 aralık 2014 tarihine kadar ödenebilecektir. Taksitlendirilmesi halinde ise ilk taksit ödemesi aralık ayı içerisinde yapılacaktır.

5-Yeniden yapılandırılan borcun taksitlendirilmesi halinde ,2 ayda bir ödenecek şekilde en fazla 36 aya kadar 18 taksit yapılabilecektir.

6-Taksitlere uygulanacak faiz oranı;

6 Taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,05

9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,07

12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemeler 1.10

18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15 olacaktır.

7-ödemeler, vergi daireleri veya bankalara yapılabileceği gibi vergi dairelerinde kredi kartı ile de yapılabilecektir.

8-yapılandırılan borca ilişkin taksitlerin bir takvim yılında ikiden fazla ödenmemesi halinde yapılandırma iptal olacak iptal olacak iptal tarihine kadar yapılan ödemeler yapılandırma kapsamında ödenmiş sayılacaktır.

9-ayrıca yapılandırılan borcun ödenme süresi içinde sonradan doğacak vergi ve buna bağlı borçlarında aksatılmadan ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu borçların ve bunlara ilişkin taksitlerin bir takvim yılında ikiden fazla ödenmemesi halinde yapılandırma iptal olacaktır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

1-6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu’ nun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre işverenin iş güvenliği uzmanı işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğünde değişiklik yapılarak diğer sağlık personeli görevlendirme zorunluluğu on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile sınırlandırılmıştır.

2-Kanun’un 6. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin sonuna kadar eklenen cümle ile “belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işvernleri veya işveren vekili tarafından bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütübilmesine” olanak sağlanmıştır.

3-Kanun’un 6.maddesinin sonuna dördüncü fıkra eklenmek suretiyle 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu ile 2547 sayılı yükseköğretim kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerlerin çalışan sayısının toplamına dahil edilmeyeceği hükmü getirilmiştir.

4-Kanun’un 15. Maddesinde yapılan değişiklikle 6331 sayılı kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporlarının işyeri hekiminden alınacağı hükmü getirilmiş  ayrıca 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları (Toplum Sağlığı Merkezleri )veya aile hekimlerinden de alınabilmesinin yolları açılmıştır.

5-Kanun’un 30.maddesine eklenen fıkra ile 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilebilmesi ilişkin eğitim programları eğitimin süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin hususların yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.harun-sağır_537x480